ชื่อบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ งานตีพิมพ์อื่น


ลำดับที่ รายละเอียด ผู้วิจัย ปีที่จัดทำ ประเภท ผู้อ่าน
43 Corporate Social Accounting Practices and Firm Sustainability: Empirical Evidence from Listed Firms in Thailand.
ASEAN Journal of Management & Innovation. 8(2) : 113 – 125, 2021.
Suwan Wangcharoendate *
Krittayawadee Gatewongsa
Nath Srimuangtong
Patsorn Siewsamdangdet
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 33
42 Developing Management Strategies Innovation of Sustainable Business Hotels’ Affecting Service Decision into Elderly Tourism.
Journal of Positive Psychology & Wellbeing 2021, Vol. 5, No. 3, 293 –306
Lapvisadchai, N*
Buatham, O
Khankaew, C
Jedaman, P
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 41
41 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี : แนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 9(1) : มกราคม-เมษายน 2565
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์*
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 52
40 ผลกระทบความผันผวนของราคาข้าวโพดที่ส่งผลต่ออุปทานการผลิตไก่เนื้อของไทย
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU community Research Journal ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564) : Vol. 15No. 3 (July-September 2021) P. 116-130
เกสินี หมื่นไธสง *
ศรัญญา รักสงฆ์
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 65
39 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีกับความ สาเร็จขององค์กรของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
Journal of Modern Management Science 14(2) (2021) pp. 1
ฤทัยชนก มงคลเสริม*
กฤตยาวดี เกตุวงศา
วราวรรณ ชูวิรัช
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 36
38 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย
วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
สุพจน์ เกษโกศล*
รัตนาวดี สนธิประสาท
จรวย สาวิถี
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 7
37 THE ANTECEDENCES OF IPO FUNDRAISING SUCCESS: EVIDENCE FROM IPOS IN THAILAND
Academy of Strategic Management Journal Volume 20, Special Issue 3, 2021
Satakoon Kaewmungkoon*
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 41
36 Enabling social media as a strategic capability for SMEs through organizational ambidexterity
Journal of Small Business & Entrepreneurship Published online: 01 Oct 2021
Niramarn Ngammoh*
Atthaphon Mumi
Sujinda Popaitoon
Achariya Issarapaibool
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 53
35 Oversized Electrical Appliance Impacts on Condominium Energy Efficiency and Cost-Effectiveness Management : Experts’ Perspectives
Appl. Syst. Innov. 2021, 4, 98. https://doi.org/10.3390/asi4040098
Techatat Buranaaudsawakul*
Kittipol Wisaeng
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 49
34 Expert Opinions on the Intranet-Based Security System in Industrial Electrical Switchboards
Appl. Syst. Innov. 2021, 4, 83. https://doi.org/10.3390/asi4040083
Siwanatthakul Chaiyason *
Kittipol Wisaeng
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 41
33 ASEAN Economic Community and its impacts: Opportunities, challenges, and implications for higher education
Problems and Perspectives in Management, Volume 19, Issue 3, 2021
Amporn Sa-ngiamwibool*
Kittipol Wisaeng
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 63
32 บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความสามารถในการจัดการความรู้ ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นความรู้และ การสร้างนวัตกรรมองค์กรในภาครัฐ
วารสารนักบริหาร Executive Journal ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2564 หน้า 17-36
ปาณิสรา เนาวโคอักษร*
พรลภัส สุวรรณรัตน์
การุณย์ ประทุม
วีรยา ภัทรอาชาชัย
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 27
31 ความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการตอบสนองลูกค้า และผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2564
ช่อฉัตร สัจจาวิริยะ*
ประทานพร จันทร์อินทร์
สุธนา บุญเหลือ
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 53
30 Intention to Attend Business School in Thailand
NIDA BUSINESS JOURNAL Volume 28, May 2021 Submitted: October 19, 2020 / Accepted: January 19, 2021
Theera Erawan*
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2(TCI2) 23
29 Purchase Intention of Franchised Coffee in Thailand
วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 44 ฉบับที่ 170 (เม.ย. – มิ.ย. 64), 32–54
Theera Erawan*
2564 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1(TCI1) 23
28 Triple Helix Model in Practice : A Case Study of Collaboration in University Outreach for Innovation Development in Local Farming Community Enterprise Enterprise in the Northeast Region of Thailand
Proceedings of the 20th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies A Virtual Conference Hosted by University of Aveiro Portugal 17-18 June 2021 page 194-203
Suteera Chanthes*
Pankorm Sriboonlue
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 3
27 Social Media Strategic Capability and the Distribution on Innovation Performance for High-Tech SMEs
Journal of Distribution Science
Niramarn Ngammoh*
Atthaphon Mumi
Sujinda Popaitoon
Achariya Issarapaibool
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 48
25 Effects of technology transfer on sustainable competitiveness in Thailand.
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications pp.1299-1309
Natarpha Satchawatee*
Sutana Boonluaa
Palan Jantarajaturapatha
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 59
24 Organizational Strategic Agility and Goal Achievement: An Empirical Study in Electronic Commerce
Natural Volatiles & Essential Oils, 8(5), 8383-8409
Sunanvadee PALASAK*
Sutana Boonlua
Sumittra Jirawuttinunt
2564 ฐานข้อมูลบรรณานุกรรม(Scopus) 16
23 Using a Grounded Theory Method in an Empirical Case Study of Knowledge-Based Entrepreneurship Development in an Orgnic Rice Farming Community Enterprise in Thailand
Proceedings of the 20th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies A Virtual Conference Hosted by University of Aveiro Portugal 17-18 June 2021 page 72-81
Suteera Chanthes*
2564 สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม(Proceeding) 23