ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
ปร.ด. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การบัญชี)
รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
2005-Ph.D. (Accounting) Mahasarakham University, TH
2001, MBA (Accounting for planning and control) Kasetsart University, TH
1996, BBA. (Accounting) Mahasarakham University, TH
1992-1994, High Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
1989-1991, Vacational Certificate (Accounting) Nakhonratchasima Vocational College
ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
Ph.D. Accountancy, Chulalongkorn University
MBA. (Accounting for Planning and Control), Kasetsart University
BBA. (Accounting), Rajamankala Institute of Technology (Northeastern Campus, Nakorn Ratchasima)
B.E. (Business Economics), Sukhothai Thammathirat Open University
ผศ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
ปริญญาตรี บธ.บ. (บัญชี)
ปริญญาโท
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (การบัญชีวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ.(การบัญชีต้นทุน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
[1] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Accounting), Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
[2] บัญชีมหาบัญฑิต (บช.ม) การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
Master of Science (M.S.) (Accounting), Thammasat University, Bangkok, Thailand
[3] บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Bachelor of Business Administration (B.B.A. Accounting) The First Class Honor, North Eastern University, Khonkean, Thailand
ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท บช.ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน
PhD in Accounting and Finance, The University of Strathclyde, UK
Master of Accounting, Nova Southeastern University, USA
บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บธ.ม.(การบัญชีบริหาร)มหาวิทยาลัยบูรพา

บธ.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.นภัทร จันทรจตุรภัทร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
ปรด. การบัญชี


อ.ดร.อัญชลี สุขขีวัฒน์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ.(บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พณ.ม. (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ.(การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
อ.ดร.อมฤต สมพงษ์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.นันทนา งามตามพงศ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.บ.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา
ปร.ด.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ดร.ธกานต์ ชาติวงค์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัญชีมหาบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ (การบัญชี) ศูนย์กลางเทคโนโลยีราชมงคล
อ.ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์
- บช.ม.(แขนงวิชาบัญชีการเงินและการตรวจสอบ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
อ.ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำลังศึกษาต่อ
รูปภาพ ชื่อ - นามกสุล วุฒิการศึกษา
อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
2008 Master of Business (Accounting), Queensland University of Technology, Australia
2006 Master of International Economics and Finance University of Queensland, Australia
2004 Bachelor of Business Administration(Accounting), Assumption University, Thailand